Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2007 r., nr 192, poz. 1378) i tym samym traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Komu przysługuje?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna:
 •  do ukończenia 18. roku życia;
 • do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyżej.
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. (art.9 ust.1)
   

Jakie kryterium dochodowe?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. (art.9 ust.2)

Kto bez prawa do świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3) zawarła związek małżeński. (art.10 ust.2)

Jaka wysokość świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. . (art.10 ust.1)

Ważna zmiana! Matka/ojciec nie musi już samotnie wychowywać dziecka. Może żyć w konkubinacie albo nowym związku i nie traci prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy należy składać wnioski ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy - od 1 października do 30 września następnego roku. (art.2 ust.8)

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2008 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Gdzie iść po świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. (art.15 ust.2)

Do wniosku należy dołączyć:
 • personalia (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP)
 • zaświadczenie o dochodzie członków rodziny uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • a w przypadku ścigania dłużnika, który wyjechał za granicę lub pochodzi z innego kraju - informację z sądu o podjęciu ścigania go za granicą. (art.15 ust.4)
   
Wniosek powinien zawierać także:
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu (np. należy podać, co wiemy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji finansowej dłużnika).
 • oraz oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. . (art.15 ust.3 pkt.2 I 3)
   
Uwaga! Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Więcej...

Piknik w Opaczy Kolonii

W Dniu Dziecka odbył się piknik dla najmłodszych zorganizowany przez Sołectwo Opaczy Kolonii pod przewodnictwem Sołtys Grażyny Grabki. W organizację pikniku włączyło się również wiele innych osób: Wójt Roman Lawrance, Wicewójt Krzysztof Grabka, radne Anna Kamińska i Elżbieta Zawadzka, członkowie Partnerstwa OGNIWO: Teresa Kawińska i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii "Czerwiec Aktywnych Społeczności" www.aktywnespolecznosci.pl/

Podczas pikniku odbyło się wiele konkursów na terenie nowootwartego placu zabaw. Był wyścig w workach, rzut beretem, skok w dal do piaskownicy, bieg z przeszkodami. Dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, ogromnej dmuchanej zjeżdżalni, dmuchanego domku krasnali. Sponsorzy zapewnili dla dzieci lody i słodycze. Dorośli natomiast mogli pokrzepić się smakołykami z grilla.

Mamy nadzieję, że tak udane wydarzenie wpisze się na stale w kalendarz imprez Sołectwa.
Więcej...

Wycieczka do PEPELANDu

Jak co roku o tej porze, kiedy jest ciepło i słonecznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z myślą o dzieciach zorganizował kolejny wyjazd - tym razem celem dziecięcych marzeń było nietypowe miasteczko rekreacji Pepeland w Dziekanowie Nowym.
31 maja o godzinie 8.00 wyruszyliśmy na wycieczkę do krainy szaleństw i zabawy.

Aby dzieci nabrały siły do kolejnych szaleństw miały przerwę na posiłek - grill, który został zorganizowany dzięki cudownym ludziom (darczyńcom), którzy nigdy nas nie zawodzą i zawsze służą pomocą. Wyjazd był współfinansowany ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pieczę nad całym wyjazdem oraz bezpieczeństwem dzieci podczas wycieczki sprawowali pracownicy GOPS Nowa Wieś.

Zabawa była udana. Brudne ale szczęśliwe dzieci zgodnie powiedziały, że chcą jechać jeszcze raz.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom:
Pani Katarzynie Molasy – Dołęgowskiej
Państwu Marzenie i Tomaszowi Wągrodzkim
Panu Jarosławowi Pych
Pani Marii DapińskiejWięcej...

Zmiana rejonów pracowników socjalnych

Zmiana rejonów pracowników socjalnych
Informujemy, że od 01.06.2008r. nastąpiła zmiana rejonów pracy socjalnej. Dokładne informacje w dziale GOPS

Więcej...