Start > Dzienny Dom Senior+

GOPS Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu naboru do Dziennego Domu Senior+    w Komorowie ul. Ceglana .

Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Michałowice, nieaktywnych zawodowo  w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom posiada 30 miejsc i będzie funkcjonował 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku

 Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" obejmuje:

  1. usługi socjalne i opiekuńcze w tym: jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki,
  3. usługi kulturalno-oświatowe w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,
  4. usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną gimnastyka, taniec,
  5.  usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,
  6. terapia zajęciowa m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp.,
  7. usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji  i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym

Korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+" jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 1402zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1056zł w przypadku osób w rodzinie.

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po   przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Szczegółowe informacje są dostępne  u pracownika socjalnego - pani Anety Świątko pod numerem telefonu 022350 91 67 lub 533012565

Szczegółowe zasady naboru określa regulamin rekrutacji(kliknij)Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Dziennego Domu Senior+ powinny złożyć wypełniony : wniosek o przyjęcie do DDSenior+(kliknij) oraz kwestionariusz zgłoszeniowy(kliknij) oraz  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Dziennego Domu Senior+(kliknij) w uzasadnionych przypadkach  również informację o stanie zdrowia(kliknij)

szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa Regulamin Dziennego Domu Senior+(kliknij)

Dom nie jest przystosowany do pobytu i nie przyjmuje:

  1. osób, których stan zdrowia wymaga stałej opieki i indywidualnej terapii, w tym osób leżących
  2. osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
  3. osób, u których stwierdzono zmiany psychoorganiczne.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020