Start > Aktualności

zatrudnimy osobe do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby do świadczenia usług specjalistycznych   dla dzieci z rozpoznanym spektrum autyzmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami)to jest w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości 16 godzin miesięcznie.

Niezbędne wymagania :

  1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;
  2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1)     Szpitalu psychiatrycznym

2)     Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3)     Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)     Ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;

5)     Zakładzie rehabilitacji;

6)     Innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.    W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

Wymagane dokumenty:

1)       Życiorys (CV);

2)       Dokument potwierdzający wykształcenie;

3)       Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie;

4)       Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 1 § 3 pkt.2  cyt. wyż. Rozporządzenia;

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 1-4, powoduje odrzucenie oferty.

 

Zatrudnienie planowane

Od miesiąca listopada 2018 r., umowa zlecenie

 

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuty” do dnia 13 grudnia 2018 r., godz.12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

 

Wróć