Start > Aktualności

rekrutacja na półkolonie

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE  "festiwal kolorów"  ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE

 1. Półkolonie organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie od 20-24, 27-31 sierpnia 2018 roku( od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00), skierowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice. Zajęcia półkolonijne odbywać się będą  w Granicy, ul. Czeremchy 1) Uczestnictwo w półkoloniach możliwe jest wyłącznie przez cały czas trwania półkolonii na podstawie kart kwalifikacyjnych.
 2. Karty kwalifikacyjne wypoczynku dostępne będą: u wychowawców „Klubu Świetliki”, u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oraz w pokoju nr.7 GOPS na parterze Urzędu Gminy w Regułach od dnia 4.06.2018r.,
 3. Wypełnione i podpisane karty należy dostarczyć w terminie od 11.06.2018r. do 22.06.2018r.  do pokoju nr.7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przekazać wychowawcy „Klubu Świetliki”,
 4. Informacja o zakwalifikowaniu się na półkolonie zostanie przekazana do dnia 29.06.2018r.,
 5. Kwalifikacja do wypoczynku będzie odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą dzieci korzystające z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,
  2. W dalszej kolejności kwalifikowane będą pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością wpływu karty kwalifikacyjnej aż do wyczerpania miejsc,
  3. W przypadku złożenia karty niepoprawnie wypełnionej Ośrodek wezwie do uzupełnienia jej w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy rodzic nie dopełni formalności poprzez złożenie uzupełnionej karty, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkolonii i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku.

Wróć