Start > Aktualności

Poszukiwani asystenci/opiekunowie osób niesamodzielnych

 

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wspól­nie z Uni­w­er­sytetem Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego oraz Sto­warzysze­niem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON real­izują pro­jekt nt.: „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu przystąpiły trzy gminy z powiatu pruszkowskiego: Raszyn, Michałowice oraz Nadarzyn. Uczestnikami będą osoby starsze wymagające wsparcia asystenckiego lub opiekuńczego oraz opiekunowie tych osób.

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania. Projekt przewiduje wypracowanie standardów usług opiekuńczych i asystenckich oraz ich świadczenie przez wyszkolone osoby w charakterze opiekunek  i opiekunów.

Poszukiwany  asystent/opiekun osób niesamodzielnych

Wymienione wyżej Gminy, MGOPS y oraz instytucje realizujące projekt, zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem zawodu asystenta/opiekuna osób niesamodzielnych. Nasze działania adresujemy do osób w wieku powyżej 18 lat, w szczególności chcemy wspierać aktywizację zawodową osób w wieku 50 plus.
Na uczestników projektu czekają profesjonalne szkolenia i gwarancja zatrudnienia.  

 

Kontakt w sprawie rekrutacji w gminach Michałowice, Raszyn i Nadarzyn:

Dariusz Bernatowicz
Gminny specjalista ds. wdrażania standardów
tel. +48 502 836 491
e-mail.: d.bernatowicz
@ekon.org.pl
www.niesamodzielni.org.pl

Wróć