Start > Aktualności

Konkurs plastyczny "Bezpieczna rodzina"

Organizatorem konkursu na poziomie Powiatu jest: Powiat Pruszkowski w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018 – 2023.

Organizatorem konkursu na poziomie gminy Michałowice jest: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uczestnikiem konkursu są: uczniowie Szkół podstawowych lub ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Michałowice.

Celem konkursu jest: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej przez podjęcie działań profilaktycznych w formie edukacyjnej oraz promowanie stylu życia wolnego od przemocy.

Etapy i terminy konkursu

1.Konkurs składa się z dwóch następujących etapów:

a) Etap pierwszy - gminny „wstępny”, w którym prace uczniów z danej gminy składane są za pośrednictwem Szkół znajdujących się na terenie gminy Michałowice do dnia  10.09.2018 r. w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w pokoju nr 7 (GOPS parter budynku),

Z  prac, które wpłyną do gminy, komisja konkursowa powołana w gminie wybierze w każdej kategorii 3 rysunki, które zostaną przekazane do komisji konkursowej w Powiecie Pruszkowskim do dnia 17.09.2018 r.

b) Etap drugi - powiatowy „główny”, w którym komisja II wyłoni głównych zwycięzców w każdej grupie i dokona kwalifikacji pozostałych prac do ewentualnej wystawy plastycznej.

UWAGA!

Prace nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane do oceny przez komisję konkursową.

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu na poziomie gminy opublikowane zostaną na stronie: www.gops.michalowice.pl
w dniu 12.09.2018 r.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu!

Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać pod nr telefonu 22 350 91 67

 
    

Wróć