Start > Aktualności

Informacja o wyborze partnera

Na podstawie art. art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia procedury o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podmiotem do pełnienia tej funkcji został wybrany Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa.

                                                                                                                                   Kierownik GOPS

                                                                                                                             /- / Iwona Radzimirska

Reguły, dn. 23 października 2015

 

/-/ Natalia Kremplak                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Wróć