Start > Aktualności

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w kwocie 520 zł.) w okresie od kwietnia do czerwca 2012 roku

 W dniu 9 maja 2012r. zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł. (Dz. U. Nr 94, poz. 551).
 
Osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające w miesiącu kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
 
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 
Dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał GOPS Gminy Michałowice – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 
Osoby (matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka) mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego muszą złożyć do ww. organu wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).
Wniosek powinien zostać złożony w terminie do dnia 31 maja 2012r. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 


Opiekun faktyczny dziecka,
- to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie.

Wróć