Start > Rodzina 3+ > Ogólnopolska KDR

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 


Z dniem 1 stycznia 2015 r weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. Poz.1863) jednoczesnie uchylono  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

PRAWO DO POSIADANIA KARTY

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej.

Rodzina wielodzietna w myśl ustawy to rodzina w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2) w wieku  do 25 roku życia  gdy dziecko uczy się (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole prawo przysługuje do 30 września następującego po końcu roku szkolnego; w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego  w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem)

3)bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE NA PODSTAWIE KARTY

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  oraz na stronach  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/  oraz http://www.empatia.mpips.gov.pl/ Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Miedzy innymi rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający ważną KDR mają prawo do ulgi w wysokości 49% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz 37% na bilety jednorazowe, a także zniżki w opłatach paszportowych 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.


POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA KARTY

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny (Karta)

Aby uzyskać Kartę należy:

  1. Pobrać i wypełnić wniosek dla każdego członka rodziny – upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie karty dla pozostałych członków rodziny.
  2. Okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej tj.

1) w przypadku rodzica -dokument potwierdzający tożsamość rodzica oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia -  akt urodzenia dzieci lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie  ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia -   dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7 ) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

3. Złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 

W Gminie Michałowice obsługę wniosków prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać w siedzibie GOPS ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły , na parterze w sali obsługi stanowisko świadczenia rodzinne

 

W przypadku zagubienia, kradzieży lub utraty w inny sposób wydaje się duplikat Karty. 

Karta przyznawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21zł

W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie wydaje się nowa Kartę.

 

DOKUMENTY

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 23 grudnia 2014r w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. Poz.1954)

Wniosek do pobrania