Start > Aktualności

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 01.01.2013 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • przepisy przejściowe- czasowe zachowanie decyzji w mocy osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania przedmiotowego świadczenia przez okres 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ,czyli do 30 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym osoby dotychczas otrzymujące świadczenie zachowają prawo do świadczenia w wysokości 520 zł przez okres pół roku. Ustanowiono również dodatek dla grupy osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które odpowiadają grupie podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach , w wysokości 100 zł miesięcznie na pół roku, tj. do 30 czerwca 2013 roku. Dodatek przyznawany będzie z urzędu.
  • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  przysługuje : matce albo ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku –Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny , z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie za wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji . Świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 620,00zł miesięcznie i przysługuje , jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie za wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji. Specjalny  zasiłek opiekuńczy przysługuje , jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł ( lub kwoty 700 zł jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym, w przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje).Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520zł miesięcznie.

Wróć