Start > Aktualności

zapytanie ofertowe na poprowadzenie zajęć grupowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na poprowadzenie zajęć grupowych w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej
w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice w ramach projektu pn: ,,Klub Świetliki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

zapytanie wraz z załącznikami

Wróć