Start > Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro
kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 55 30 00 00-3  usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93, z póź. zm.). o wartości szacunkowej poniżej kwoty 14 000 Euro, dotyczącego wykonania usługi polegającej na: wykonaniu i dostarczeniu gorącego posiłku dwudaniowego każdorazowo do miejsca zamieszkania osób zgodnie ze wskazaniem przez GOPS znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Michałowice.

I    Zakres i wielkość zamówienia:
Świadczenie usług musi być zgodne z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), wartość kaloryczna obiadu powinna być zgodna z normami i uwzględniać racje pokarmową dla osób powyżej 40 roku życia,
Posiłki będą dostarczane do odbiorców w naczyniach jednorazowego użytku, których zapewnienie należy do obowiązków Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zakup  około 1000 posiłków dla około 5 osób.
Zamawiający zastrzega, że liczba obiadów jest zmienna i Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.

II.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r. wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku

III Kryteria wyboru ofert i sposób przygotowania
Zamawiający dokona oceny ofert ważnych i spełniających wymogi postępowania, na podstawie cenowego kryterium oceny ofert tj. cena brutto oferty - waga 100 % (najtańsza oferta).
Oferowaną cenę należy przedstawić w sposób określony w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferent:
−    może podać tylko jedną cenę (określoną w PLN),
Rozliczenie z wybranym Oferentem dokonywane będzie  za faktycznie przygotowane i dostarczone posiłki w okresach miesięcznych z dołu na podstawie wykazu dostarczonych posiłków, który będzie potwierdzany podpisem klienta GOPS (protokół odbioru). Podstawą zapłaty faktury/rachunku będzie ww. protokół odbioru usługi. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku.
Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, tj.: przygotowanie posiłku, opakowanie jednorazowe, dowóz posiłku do miejsca wskazanego przez GOPS znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Michałowice. Oferent w formularzu oferty podaje cenę jednego posiłku uwzględniającego wszystkie ww. elementy.

Ofertę sporządzoną wg wzoru należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku dla klientów GOPS” w siedzibie GOPS położonej w Regułach przy Alei Powstańców Warszawy 1 w pok. 130 (I piętro) lub przesłać na adres GOPS do dnia 17 stycznia 2013  do godz. 16.00
Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem GOPS z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Edyta Żaczkiewicz tel. (22) 22 350 91 67

Załączniki:

zapytanie ofertowe (pdf)
wzór formularza (pdf)


Wróć