Start > Aktualności

WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

  • w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 października tego roku.
  • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Uwaga obowiazują nowe wzory druków:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego od 1 sierpnia 2017 roku można składać w budynku Gminy Michałowice – na parterze w sali obsługi interesantów w wyznaczonym do tego zadania stanowisku. Jest też możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz za pośrednictwem portalu emp@tia oraz systemu e-puap

Druki w wersji papierowej będą dostępne od 1 sierpnia 2017r:

  • w budynku Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów
  • w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

  • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3

  • w budynku Gminnego Centrum Wolontariatu przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 -19.00
  • podczas dyżuru pracownika socjalnego w Nowej Wsi ul. Główna 52a ( budynek przedszkola gminnego) w poniedziałek w godzinach 15.00 -17.00 oraz w środy 14.00 -16.00

Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Gminie Michałowice udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem telefonu 22 350 91 99 , wiele informacji znajdą Państwo również na stronie internetowej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Wróć