Start > Aktualności

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

W dniu 27 maja 2014r Rada Ministrów przyjeła uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.poz.430). Sposób realizacji programu został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółówych warunków realizacji rzadowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. po.755), które wchodzi w życie 16 czerwca br. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów jak i przez inne podmioty w tym niepubliczne , które przystąpia do programu i zaoferują rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia. Wykaz uprawnień przyznanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony będzie na stronie internetowej Ministrestwa Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl . Dokumentem identyfikującym uprawnionych członków rodziny wielodzietnej będzei Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie przez Wójta na wniosek członka rodziny. Karta wydawana będzie rodzicom oraz malżonkowi rodzica na czas nieokreślony a w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia lub odpowiednio do ukoczeniaroku szkolnego lub akademickiego nie dłużej jednak niz do ukończenia 25 roku życia, dla dzieci z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia na okres wazności orzeczenia, dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta bedzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole. Aby uzyskać kartę należy złożyć stosowny wniosek oraz okazaćoryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. W celu uzyskania KDR w ramach programu rzadowego należy kontaktować się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Panią Agatą Holz pokój nr 7 od poniedziałku do - czwartku w godzinach 9. 00 -12.00.

Wróć