Start > Aktualności

poszukujemy asystenta rodziny na zastępstwo

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia jako asystent rodziny na podstawie umowy na zastępstwo zapraszamy do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych tj: CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu na adres gops@michalowice.pl do 11 września 2016r.

przypominamy, iż zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1)    posiada:
a)    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b)    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3)    wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wróć