Start > Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnera

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 -816 Michałowice, informuje, że dnia 20 maja 2016 roku na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór na partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu

ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Wróć