Start > Aktualności

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły      ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 -816 Michałowice, informuje, że dnia 2 października 2015 roku na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, realizację zadań w projekcie przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań w projekcie.

Projekt polegać będzie na aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Michałowice. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem ok. 30 rodzin z dziećmi.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice- Lidera projektu z udziałem jednego lub dwóch partnerów spoza sektora finansów publicznych.

 

  1. pełne ogłoszenie
  2. regulamin konkursu
  3. Karta zgłoszenia załącznik nr 1pdf
  4. formularz oferty załącznik nr 2pdf
  5. karta zgłoszenia.doc
  6. formularz oferty.doc

 

 

Wróć