Start > Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ½ etatu


 
1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie, w trakcie podnoszenia wykształcenia na studiach wyższych (warunek konieczny), na jednym z kierunków: administracja, praca socjalna, polityka społeczna lub wyższe zgodnie z w/w kierunkami,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • podstawowa wiedza  z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach funduszu alimentacyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej udokumentowane minimum 6 mięsiecznym doświadczeniem pracy w ośrodku pomocy społecznej w tym: staże, praktyki.
2. Wymagania dodatkowe:
 • biegła obsługa komputera MS. Office (środowisko Windows, Excel),
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, w zastępstwie oraz podczas okresu zasiłkowego,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego,
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
 • przygotowanie stosownych zaświadczeń w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sporządzanie list wypłat, przekazów pocztowych, oraz sprawozdawczości,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach dodatków mieszkaniowych, przygotowanie projektów decyzji administracyjnych.
4. Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny
2)życiorys – curriculum vitae,
3)dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia ( świadectwa pracy),
4)dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej,  dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o kontynowaniu nauki ) ,
5)dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
7)oryginał kwestionariusza osobowego.
8)oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych  w terminie do dnia 13-08-2012 roku (nie mniej niż 10 dni od opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl), na stronie internetowej GOPS (www.gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a. Kandydat składający dokumenty winien złożyć oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dokumenty aplikacyjne osoby, która zostanie wyłoniona w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które przystąpiły do procesu rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat chyba, że osoba wystąpi o ich zwrot.

Wróć