Start > Aktualności

Michałowice bez przemocy - sprawozdanie z projektu

W okresie od sierpnia 2016 do grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Michałowice bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” . Projekt był skierowany do osób doznających i zagrożonych występowaniem przemocy. Z różnych form wsparcia skorzystało 95 osób. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt projektu wyniósł 15 800zł z czego wartość wkładu własnego to kwota 4800 zł natomiast wnioskowana kwota dofinansowania 11 000zł.

W trakcie realizacji projektu zostały osiągnięte wszystkie zakładane cele i rezultaty. W ramach projektu zrealizowano 50 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy przy ul. Ryżowej 90. Pomocy udzielała Pani Joanna Marszał-Kotas psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii dziecka Sądu Okręgowego w Warszawie, certyfikowany doradca i psychoterapeuta systemowy.

Odbyło się 20 spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy Kolonii i były prowadzone przez Panią Katarzynę Mroczek-Ungier – psychologa, trenerkę i doradcę zawodowego. Sfinansowanie spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy przyczyniło się do zwiększenia świadomości uczestniczek na temat przysługujących praw, stworzenia bezpiecznej przestrzeni do podzielenia się trudnościami, emocjami i nawiązania kontaktów z osobami o podobnych problemach. Celem spotkań było świadome „poznanie siebie” i pomoc psychologiczna w dowartościowaniu siebie i swoich mocnych stron, które są potencjałem do efektywniejszego i jakościowo lepszego życia. Zadaniem jakie postawił sobie psycholog realizujący spotkania było pokazanie atutów życia z poczuciem bezpieczeństwa i wiarą w siebie. Celem spotkań było łamanie schematów w myśleniu, mentalności i postaw Uczestniczek projektu. Kluczową kwestią była przede wszystkim osobista praca Uczestniczek w zwalczaniu bezradności wobec problemów i własnej trudnej sytuacji życiowej.

W ramach działań edukacyjnych zorganizowano spotkania - pogadanki mające na celu podniesienie świadomości seniorów na temat zjawiska przemocy. W okresie trwania projektu odbyły się 4 spotkania z seniorami skupionymi wokół koła emerytów i rencistów w Opaczy Kolonii, Granicy, Komorowie i Michałowicach. Spotkania edukacyjne spotkały się z dużym zainteresowaniem i frekwencją. Przebieg spotkań, a zwłaszcza dyskusje uświadomiły, iż temat ten jest bardzo ważny i że warto było go poruszyć. Celem spotkań było przede wszystkim motywowanie seniorów do szeroko rozumianej aktywności i świadomości siebie oraz swoich praw. Uczestnicy mieli również okazję wzmocnić swoją samoocenę oraz asertywną postawę zwłaszcza asertywne odmawianie w różnych sytuacjach rodzinnych i społecznych. Psychoedukacja miała na celu zmianę negatywnych zachowań i postaw uczestników, a także naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych np. kontaktach społecznych czy też w relacjach rodzinnych, gdy np. ktoś z bliskich dopuszcza się stosowania przemocy. Istotnym elementem walki z wykluczeniem ze względu na wiek oraz z przemocą wobec osób starszych jest edukacja na temat samego zjawiska przemocy i jego konsekwencji. Uczestnicy spotkań dzielili się swoim doświadczeniem, emocjami, wątpliwościami i razem szukali rozwiązań oraz nowych pomysłów. To daje dużą nadzieję i wiarę że takie spotkania i tworzenie takich grup jest dla osób starszych ogromnie ważne.

Dofinansowanie umożliwiło również opracowanie i wydruk broszury informacyjno-edukacyjnej „Michałowice bez przemocy”, zawierającej najistotniejsze informacje na temat zjawiska, praw osoby doświadczającej przemocy, instytucji do których można się zwrócić oraz możliwości uzyskania wsparcia dostępnego na terenie Gminy Michałowice. Broszura została opracowana merytorycznie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Broszury zostały rozdysponowane podczas spotkań z Seniorami oraz rozdane uczestnikom grupy wsparcia, a także osobom korzystającym z indywidualnych porad psychologicznych. Broszury były również wyłożone w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Opaczy, a także w siedzibie Ośrodka oraz Urzędu Gminy Michałowice. Broszury otrzymał każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grup roboczych.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu poszerzona została oferta pomocowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób dotkniętych przemocą. Zainteresowanie tego typu poradnictwem specjalistycznym potwierdziło, iż konieczne jest utrzymanie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy i zagrożonych występowaniem przemocy mieszkających na terenie Gminy Michałowice w formie dodatkowych godzin konsultacji psychologicznych.

Indywidualne konsultacje psychologiczne skierowane do dzieci i młodzieży są dostępne w co drugi piątek miesiąca w godzinach 18.00-19.00. Spotkania są prowadzone przez psychologa Panią Izabelę Bielecką w Opaczy przy ul. Ryżowej 90.

Zapisy telefonicznie przez OPS tel. 22 350 91 20, 22 350 91 67 lub e-mailem zi.pomoc@michalowice.pl

autor: Natalia Kremplak

/pliki/pictures/file/aktualnosci/nowe/20161020_172217.jpg

 

Wróć