Start > Aktualności

Komunikat o zmianie kryterium dochodowego do uzyskania tzw. becikowego

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie przysługiwać  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego zapomogę, przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Wróć