Start > Aktualności

informacja o wyborze partnera

Na podstawie art. art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia procedury o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu

 RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podmiotem do pełnienia tej funkcji został wybrany Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa.

                                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                                 /- / Iwona Radzimirska

Reguły, dn. 10 czerwca 2016

 

Wróć