Start > Aktualności

Asystent rodziny

Rodziny mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych mogą liczyć na wsparcie asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin.
Usługa asystenta prowadzona jest w celu wspierania prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków jak również wzmacniania i zdobywania kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych.
W ramach swoich zadań asystent:
1)    Wspiera rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

  • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka)
  • dbania o  zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i  rehabilitacja),
  • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
  • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),
  • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia)
  • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i  podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.

2)    Propaguje wzorce prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
3)    Informuje i przekazuje wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarcza klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i  administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i  poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.).
4)    Wspiera nawiązywanie kontaktów, dostęp do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności; wzmacnia do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie
Praca asystenta opiera się na zasadach poufności, wzajemnego zaufania, otwartości i partnerstwa.

Usługa asystenta na terenie gminy Michałowice prowadzona jest przez panią Monikę Zalewską magistra pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalistę z zakresu poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi (jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej) oraz z rodziną (jako pracownik socjalny i asystent rodziny).

Wróć