Start > Aktualności

Jubileusz XX-lecia

10 listopada 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice obchodził Jubileusz XX - lecia. Była to okazja do wspomnień i podsumowania dotychczasowych działań oraz podziękowania za trud włożony w rozwój Ośrodka.

Historia

W dniu 27 kwietnia 1990 roku Gminna Rada Narodowa  w Michałowicach podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Na podstawie uchwały w dniu 02 maja 1990 roku Naczelnik Gminy Stanisław Krupiński wydał zarządzenie powołujące do życia ośrodek pomocy społecznej. Tym zarządzeniem został nadany statut ośrodka. Pierwsza siedziba ośrodka została zlokalizowana w Regułach przy ul. Wiejskiej następnie w Urzędzie Gminy Michałowice a od 1991 roku w budynku przedszkola w Nowej Wsi przy ul, Głównej 52a gdzie znajduje się do chwili obecnej. Pierwotnie ośrodek otrzymał do dyspozycji 3 pomieszczenia, które wcześniej stanowiły lokal mieszkaniowy.

Następnie dzięki uprzejmości dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Pani Ewy Dymury w 1998 roku na pomieszczenia biurowe zaadoptowano pralnię przedszkola, w której obecnie jest pokój księgowości a pomieszczenia piwniczne przekształcono na świetlicę ośrodka. W lutym 2009 roku na potrzeby ośrodka zaadoptowano kolejne pomieszczenia piwniczne gdzie obecnie mieści się sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Działalność

Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Jednakże na przestrzeni lat ośrodkowi zaczęto przekazywać do realizacji szereg odrębnych ustaw i tak:
w 2001 roku - ustawa o dodatkach mieszkaniowych                                    w 2004 roku - ustawa o świadczeniach rodzinnych.                                    w 2005 roku - ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej                                                   
w 2005 roku weszła w życie ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                            
w 2008 roku - ustawa o pomocy dla osób uprawnionych do alimentów.

Zlecenie każdego nowego zadania powodowało podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych ( t..j. wyszkolenie kadry, zmiany struktury organizacyjnej, doposażenie ośrodka).
W 2005 roku ośrodek przystąpił do 2 letniego cyklu szkoleniowego „Ośrodek pomocy jako CAL„ którego celem było nabycie wiedzy
i umiejętności. „Jak skutecznie rozwiązać problemy społeczne
z wykorzystaniem aktywności osób i środowiska”.

Istotą metody CAL jest korzystanie z potencjału tkwiącego w osobach i środowisku, dlatego też ośrodek otworzył się na współpracę
z instytucjami samorządowymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi jak również nie formalnymi grupami, udzielając szeroko rozumianego wsparcia.
Wysiłek ośrodka został uwieńczony
w 2007 roku „Certyfikatem Jakości Centrum Aktywności Lokalnej”.
Doświadczenia  z wdrażania pracy środowiskowej metodą „CAL” zostały dołączone do grona "dobrych praktych" i opublikowane w książce pt. „Ośrodek Pomocy i Aktywności Społecznej, - renesans pracy środowiskowej” jest to praca zbiorowa pod redakcją Pana Pawła Jordana oraz w książce „Partnerstwa Lokalne dla Rozwoju społecznego – Doświadczenia z Mazowsza” Pana Zbigniewa Wejcman. Ukazał się również artykuł pt „Modelu Centrum Aktywności Lokalnej razem dla siebie i innych” w piśmie społecznym „Możliwości” oraz w kwartalniku „Problemy Społeczne”. Ośrodek przyjmował także wizytę studyjną pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z małopolski oraz prezentowaliśmy nasze projekty na Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w dniu 28 października 2010 roku.

Od 2008r. Ośrodek realizuje projekt „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w latach 2008 – 2010 uczestniczyło 31 osób, zrealizowano 2 programy aktywności lokalnej i 16 kontraktów.

Lista osób wyróżnionych przez Wójta Gminy Michałowice i
 
Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice 10 listopada 2010 r

Wyróżnieni pracownicy obecnie zatrudnieni:

Iwona Radzimirska – kierownik GOPS

Urszula Gwardys – główna księgowa

Jolanta Nowak – inspektor GOPS

Urszula Ciechomska – inspektor ds. księgowych

Daniela Tomczak – radca prawny

Renata Feder-Schab – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Katarzyna Wróblewska – główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych

Edyta Żaczkiewicz – koordynator - starszy specjalista pracy socjalnej

Joanna Książkiewicz – pracownik socjalny

Katarzyna Dąbek – specjalista pracy socjalnej

Magdalena Kwiatkowska – pracownik socjalny na zastępstwo

Marek Adamiak – pracownik socjalny

Ewa Zalewska – pracownik socjalny

Joanna Zarazińska-Józefowicz – pracownik socjalny

Wyróżnieni pracownicy wcześniej pracujacy w GOPS

Barbara Kucharska

Mirosława Dziadkiewicz

Alfreda Gruszczyńska

Małgorzata Koniecka

Jolanta Jachna

Magdalena Żurawska

Paweł Kordys

Lista osób oraz organizacji wyróżnionych przez GOPS w dniu

10 listopada 2010r.

Krzysztof Grabka – wójt gminy Michałowice

Radni gminy Michałowice z przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Walendowskim

Anna Jankowska – skarbnik gminy Michałowice

Zofia Idzikiewicz – sekretarz gminy Michałowice

Antonina Płodzik – główna księgowa gminy Michałowice

Irena Lipińska – pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych

Piotr Ziembiński – komendant Komisariatu Policji w Regułach

Andrzej Olęcki – dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach

Małgorzata Głodowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Ewa Dymura – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

Jadwiga Jodłowska – przewodnicząca Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Grażyna Grabka – sołtys Opaczy Kolonii

Marian Bośka – sołtys Nowej Wsi

Stowarzyszenie K-40

Stowarzyszenie BORIS

Stowarzyszenie CAL

Jerzy Pokropek – prezes Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowej Wsi
Towarzstwo Olimpijczyków Polskich

Jadwiga Bazga – przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów nr w Nowej Wsi

Felicja Ćwilichowska – przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr w Komorowie

Katarzyna Molasa-Dołęgowska

Jerzy Łuksza

Jarosław Pych

Maria Dapińska

Alina Pachura

Dariusz Michalak

Grzegorz Jastrzębski
Od lewej: p. Katarzyna Wróblewska, p. Edyta Żaczkiewicz oraz Kierownik GOPS p. Iwona Radzimirska


Od lewej: Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – p. Barbara Kucharska (kierownik GOPS w latach 1990-1999) Pracownik GOPS – p. Edyta Żaczkiewicz, Kierownik GOPS – p. Iwona Radzimirska oraz Wójt Gminy Michałowice – p. Krzysztof Grabka


Od lewej: p. Edyta Żaczkiewicz, Kierownik GOPS – p. Iwona Radzimirska i Z-ca przewodniczącego Rady Gminy Michałowice p. Paweł Zacny


p. Jadwiga Bazga Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Nowej Wsi


Uczestnicy spotkania

Wróć