Start > Aktualności

Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny KO 1110-2/10

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Pracownik socjalny 1 etat
KO 1110-2/2010

1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,dyplom ukończenia studiów 
    wyższych na kierunku praca socjalna,inne kwalifikacje przewidziane ustawą uprawniające do 
    wykonywania zawodu pracownika socjalnego,    
   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
   biegła znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i KPA,
   staż pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w 
    instytucjach pomocy społecznej,
   prawo jazdy kategorii B.
2. Wymagania dodatkowe:
   znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS.Office) oraz urządzeń 
    biurowych,
   umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
   umiejętność pracy w zespole,
   umiejętność skutecznej komunikacji,
   umiejętność dobrej organizacji pracy
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
   rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb i możliwości jednostek grup i społeczności lokalnej(diagnoza),
    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej
     podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
    sporządzanie indywidualnych planów pomocy przy zastosowaniu kontraktu socjalnego,
    świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej i środowiskowej pracy socjalnej,
    współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami   
     pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy  
     pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
   współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z  
    zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia  
    realizowanych przez GOPS Michałowice,
   tworzenie i realizacja projektów socjalnych,
   aktywizacja osób bezrobotnych,
  prowadzenie i organizacja grup samopomocowych i wsparcia .
4. Wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny
2)       życiorys – curriculum vitae,
3)       dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia ( świadectwa pracy),
4)       dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
5)       dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)       dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
7)       oryginał kwestionariusza osobowego.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny  w terminie do dnia 13-09-2010 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
   Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www bip.michalowice.pl), na stronie internetowej GOPS (www gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
 

Wróć