Start > Aktualności

Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepelnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny  na czas nieokreślony, chyba, że  orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony wówczas do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


 

                                                             

Wróć