Start > Aktualności

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowiceogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny K1110-4/2008
1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z  kierunków; pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, pedagogika specjalna lub studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • staż pracy lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w ośrodku pomocy społecznej,
 • prawo jazdy kategorii B.
   
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS.Office) oraz urządzeń biurowych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kpa oraz zagadnień samorządu terytorialnego
 • umiejętność tworzenia programów z zakresu pomocy społecznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
   
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja kontraktów socjalnych oraz programów z zakresu pomocy społecznej
 • świadczenie pracy socjalnej
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz udzielanie pomocy,
 • rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • wdrażanie aktywnych form pomocy
 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 • współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia realizowanych przez GOPS Michałowice,
 • świadczenie środowiskowej pracy socjalnej na rzecz społeczności lokalnej.
   
4. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 • oryginał kwestionariusza osobowego.
   
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny K1110 -4/ 2008 w terminie do dnia 18.01.2009 roku (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl, na stronie internetowej GOPS www.gops.michalowice.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Wróć