Start > Aktualności

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od 1 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2007 r., nr 192, poz. 1378) i tym samym traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Komu przysługuje?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna:
 •  do ukończenia 18. roku życia;
 • do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyżej.
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. (art.9 ust.1)
   

Jakie kryterium dochodowe?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. (art.9 ust.2)

Kto bez prawa do świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3) zawarła związek małżeński. (art.10 ust.2)

Jaka wysokość świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. . (art.10 ust.1)

Ważna zmiana! Matka/ojciec nie musi już samotnie wychowywać dziecka. Może żyć w konkubinacie albo nowym związku i nie traci prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy należy składać wnioski ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy - od 1 października do 30 września następnego roku. (art.2 ust.8)

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2008 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Gdzie iść po świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. (art.15 ust.2)

Do wniosku należy dołączyć:
 • personalia (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP)
 • zaświadczenie o dochodzie członków rodziny uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • a w przypadku ścigania dłużnika, który wyjechał za granicę lub pochodzi z innego kraju - informację z sądu o podjęciu ścigania go za granicą. (art.15 ust.4)
   
Wniosek powinien zawierać także:
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu (np. należy podać, co wiemy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji finansowej dłużnika).
 • oraz oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. . (art.15 ust.3 pkt.2 I 3)
   
Uwaga! Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wróć