Start > Aktualności

Aktywnie do rozwoju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wniosek złożony będzie w odpowiedzi na konkurs w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja planowana jest w okresie kwiecień- grudzień 2008. W ramach projektu będą stosowane instrumenty aktywnej integracji Celem ogólnym projektu "Aktywnie do rozwoju" jest wsparcie bezrobotnych klientów pomocy społecznej oraz ich otoczenia w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach projektu będą realizowane kontrakty socjalne, program aktywności lokalnej "Silna rodzina" zostanie również zatrudniony pracownik socjalny.

Wróć