Start > Aktualności

Nabór na wolne stanowisko -pracownik socjalny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO -Pracownik socjalny 1 etat
KO.122.1.2012

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub osoby zachowujące prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o których mowa w art. 156 ustawy o pomocy Społecznej,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • umiejętność tworzenia programów i projektów,
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie pracy społecznej np. w organizacjach pozarządowych lub wolontariat
 • znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet MS.Office) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętności organizatorskie,
 • kreatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • prawo jazdy kat B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania formalne w tym:
 • Przyjmowanie i obsługa interesantów z rejonu pracy socjalnej.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Przyznawanie świadczeń socjalnych
2. Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin w rejonie w tym:
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb klientów.
 • Określanie wspólnie z interesantem celów i kierunków działań.Stosowanie techniki kontraktu.
 • Prowadzenie poradnictwa i udzielanie niezbędnej informacji w zakresie praw
  i uprawnień.
 • Współpraca ze środowiskiem, korzystanie z lokalnych zasobów (instytucji i organizacji) na rzecz rozwiązywania problemów interesantów oraz zaspokajania ich potrzeb.
3. Prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i społeczności lokalnej
 • Prowadzenie stałej diagnozy podległego rejonu-analiza potrzeb i zasobów.
 • Współpraca z lokalnymi organizacjami oraz stały kontakt z ich przedstawicielami i liderami.
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych w podległym rejonie i udział w lokalnych wydarzeniach.
 • Przygotowywanie i realizacja projektów i programów w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów.
4. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia ( świadectwa pracy),
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
 5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny w terminie do dnia 29-03-2012 roku
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl), na stronie internetowej GOPS (www.gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a. Kandydat składający dokumenty winien złożyć oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dokumenty aplikacyjne osoby, która zostanie wyłoniona w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które przystąpiły do procesu rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat chyba, że osoba wystąpi o ich zwrot.

Wróć