Start > Aktualności

Nabór na stanowisko "ASYSTENT RODZINY"

W  związku z realizacją projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice poszukuje kandydata
do realizacji przewidzianych w projekcie działań na stanowisko


ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania:
1. Niezbędne:

 1.  posiada obywatelstwo polskie
 2.  niekaralność
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4.  posiada wykształcenie wyższe  na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna
 5. posiada co najmniej 10 letni staż pracy
 6. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona
 7. udokumentowane doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami wykluczonymi społecznie
 8. posiada takie cechy jak:
 • operatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

2. Dodatkowe

 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej
 2. znajomość ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 4. doświadczenie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
II. Zakres obowiązków
 1.  Wspieranie dwóch rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w ramach:
 • Projektu Wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL w zakresie:
 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka)
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja) 
 • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków. Oszczędne gospodarowanie mediami)
 • wspieranie w wykonywaniu prac domowych oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie itd
 • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np.: związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia)
 •  dbałość o edukację i rozwuj dzieci
 1.  Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację w zakresie obowiązujących norm wspłżycia społecznego
 2. Prowadzenie dokumentacji (plan pracy z rodziną, karta czasu pracy )
 3. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań
 4. Monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, budowanie postawy aktywnej klienta
III. Wymaganie dokumenty:

1) CV
2) list motywacyjny
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy
5) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
6) oświadczenie kandydata wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. Sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2001 r Nr 101 poz 926 ze zm)
IV. Warunki zatrudnienia
Umowa- zlecenie obejmująca 40 godzin zegarowych tj. około 8 godz. miesięcznie
Okres zatrudnienia – od sierpnia do grudnia 2011 r
Praca w dniach – od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00- 19.00 zgodnie z ustalonym grafikiem wynikającym z potrzeb rodziny

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi ul. Główna 52 a, 05-806 Komorów w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 26 lipca 2011 do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wróć