Start > Aktualności

Informacja o realizacji projektu systemowego współfinasowanego ze środków EFS POKL

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi informuje, iż
w okresie od 1.01.2011 r do 31.12.2011 r realizuje projekt systemowy
 
Aktywnie do rozwoju”
 
 
Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1
 
Projekt kierowany jest do 16 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 24 osób z otoczenia tj. mieszkańców Gminy Michałowice
W ramach kontraktów socjalnych wsparciem zostaną objęte 4 osoby i 6 osób z najbliższego otoczenia,
natomiast w ramach  Programu Aktywności Lokalnej (PAL) 12 osób bezrobotnych z pomocy społecznej oraz 8 osób z otoczenia (mieszkańcy gminy).
Działania środowiskowe kierowane są do wszystkich chętnych mieszkańców.
 
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej, ich otoczenia, upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.
 
 
W ramach projektu stosowane będą między innymi następujące instrumenty aktywnej integracji: 
 
1. Dla osób objętych kontraktami socjalnymi:
- terapia psychologiczna
- poradnictwo specjalistyczne
-warsztat umiejętności psychospołecznych
- 1 kurs prawa jazdy
 
2. Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej i ich otoczenia:
- poradnictwo specjalistyczne
- warsztat zasadnego gospodarowania budżetem domowym
- warsztat przygotowujący do powrotu na rynek pracy
- warsztat umiejętności interpersonalnych
- warsztat wychowawczy
- warsztat jak radzić sobie ze stresem
- warsztat dla wolontariuszy
- warsztat skierowany na poprawę motywacji i kreowanie własnego wizerunku w pracy
- Dzień Wolontariatu
 
3. W ramach działań środowiskowych dla wszystkich uczestników i mieszkańców gminy przewidziano:
-wydarzenie integracyjne „Czerwiec Aktywnych Społeczności”
- trzy wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
- jednodniowy wyjazd integracyjny
- 1 spotkanie obywatelskie
- 3 warsztaty tworzenia biżuterii  
Na warsztatach zapewniamy uczestnikom: kadrę szkoleniową, materiały szkoleniowe i promocyjne, serwis kawowy i ciepły posiłek.
Warsztaty będą prowadzone na terenie Gminy Michałowice.
 
 
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do
pracownika socjalnego GOPS Gminy Michałowice
Pani Ewy Zalewskiej tel. 533 012 565, (22) 758 27 9, e-mail zalewska@michalowice.pl

  

Wróć