Start > Aktualności

nabór na stanowisko aspirant pracy socjalnej/pracownik socjalny 1/2 etatu na 5 miesięcy w ramch projektu EFS

KO.210.1.2011
Etat współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu ,,Aktywnie do rozwoju”.
Umowa na czas określony od sierpnia 2011 r. do grudnia 2011 r.
 
1. Wymagania niezbędne:
·       obywatelstwo polskie,
·       dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny
·       studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności
      przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika,
      politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, pedagogika specjalna lub student  
      kierunku praca socjalna ( po I roku studiów),
·       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
·       znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy  o pomocy społecznej,
·       własna praca wolontarystyczna potwierdzona zaświadczeniem,
·       umiejętność tworzenia programów i projektów,
·       umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
·       umiejętność dobrej organizacji pracy ,
·       udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i  młodzieżą,
 
2. Wymagania dodatkowe:
·       znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS Office) oraz urządzeń biurowych ,
·       doświadczenie w organizowaniu imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·       organizacja i prowadzenie Klubu Wolontariatu,
·       prowadzenie dokumentacji dotyczącej wolontariatu,
·       współpraca z instytucjami i organizacjami korzystającymi z pomocy wolontariuszy,
·       przygotowanie i organizowanie spotkań dla wolontariuszy oraz organizowanie Gminnego Dnia Wolontariatu,
·       przygotowanie i wdrażanie projektów wolontarystycznych,
·       przygotowanie osób chętnych do pracy wolontarystycznej,
·       prowadzenie bazy danych osób chętnych do pracy wolontarystycznej oraz potrzebujących wsparcia wolontariuszy,
·       świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej dla wolontariuszy i ich rodzin,
·       świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej klientom ośrodka,
·       przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
·       współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia realizowanych przez GOPS,
 
4. Wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny
2)       życiorys – curriculum vitae,
3)       dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),
4)       dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom kończenia studiów wyższych) w przypadku studentów zaświadczenie z uczelni,
5)       dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)       zaświadczenie o wykonywaniu pracy wolontarystycznej,
7)       oryginał kwestionariusza osobowego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny KO.210.1.2011  w terminie do dnia 04-07-2011 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl) na stronie internetowej GOPS www.gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS w Nowej Wsi ul.Główna 52A . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
 

Wróć