Informacja o wynikach

Informacja o wynikach
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych szczegóły tutaj

Więcej...

Lista kandydatów

LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do pobrania tutaj

Więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 etat szczegóły tutaj

Więcej...

zaliczka również dla osób w nowych związkach

Komunikat po wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770)

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2008 r, sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770), Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP art. 2 pkt 5 lit. a oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz, 732, z późn. zm.), w zakresie, w jakim pomijają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim oraz osób wychowywanych przez osoby, które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (dot. art. 2 pkt 5 lit. a), i ograniczają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim (dot. art. 29 ust. 1).
Wyrok TK wszedł w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 7 lipca 2008 r.
Osoby, które w okresie obowiązywania ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej otrzymały decyzje o odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej z uwagi na niespełnienie warunku określonego w art. 2 pkt 5 lit. a lub którym w drodze decyzji ograniczono prawo do zaliczki tylko na okres wskazany w art. 29 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z art. 145a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego tj. do dnia 7 sierpnia 2008 r., mają prawo wnieść skargę do organu właściwego realizującego zaliczkę alimentacyjną o wznowienie postępowania.
W wyniku rozpatrzenia skargi, organ właściwy winien uchylić decyzję (lub decyzje, jeżeli skarga o wznowienie dotyczy więcej niż jednej decyzji np. w przypadku niekorzystnych decyzji wydawanych stronie w kolejnych okresach zasiłkowych) wydaną stronie na podstawie przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP, ponownie rozpatrzyć wniosek i ewentualnie ustalić prawo do zaliczki alimentacyjnej od momentu jego pierwotnego złożenia przez stronę.
Jednak, zgodnie z art. 145a §2 Kpa, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK. Tak więc każdy, kto nie skorzysta z możliwości złożenia ww. skargi do dnia 7 sierpnia 2008 r., nie może po tej dacie wnosić o wznowienie postępowania, a tym samym dochodzić przyznania zaliczki alimentacyjnej za okres przed wejściem w życie wyroku TK. Natomiast osobom, które złożyły po raz pierwszy wniosek o zaliczkę alimentacyjną na dziecko wychowywane przez osobę niebędącą osobą samotnie wychowującą po opublikowaniu orzeczenia TK, prawo do zaliczki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami. Istotne jest jednak, ze w przypadku ustalania prawa do zaliczki alimentacyjnej na dziecko wychowywane przez osobę niebędącą osobą samotnie wychowującą, prawo do zaliczki należy ustalić w oparciu o pełny skład rodziny i dochód wszystkich jej członków,a więc także w oparciu o dochód osoby, z którą rodzic osoby uprawnionej do zaliczki wychowuje wspólne dziecko. W świetle obowiązującego zapisu art. 29 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,do składu rodziny nie wlicza się jednak małżonka zobowiązanego przez sąd do alimentacji

Więcej...

Forum Aktywności Lokalnej 2008


W dniach 25-28 czerwca 2008r. uczestniczyliśmy w świętowaniu 10-lecia Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. Od 10 lat Stowarzyszenie to organizuje Ogólnopolskie Forum Aktywności Loaklnej będące miejscem wymiany doświadczeń różnorodnych instytucji będących centrami aktywności loklanej. Tegoroczne FAL odbyło się w sercu Jury Krakowsko - Częstocowskiej.

W zaproszeniu przeczytaliśmy: Forum Aktywności Lokalnej jest okazją do edukacyjnego spotkania z ludźmi z całej Polski, którzy pracują na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - animują na małą i dużą skalę, na co dzień mierzą się z wyzwaniami: współpracy, budowania grup, rozpoznawania oczekiwań, angażowania. FAL jest okazją uczenia się, jak robić to efektywniej, ale też skąd brać siłę, wytrwałość, a dbając o sprawy pilne i bieżące nie gubić celu, jakim jest AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ i WSPÓLNOTA.

Nie mogło nas tam zabraknąć!!!

Przez cztery dni rozmawialiśmy o WSPÓLNOCIE - czym ona jest? jak ją budować? itd. Spotkaliśmy się z wieloma ciekawymi osobami animującymi życie lokalne na Śląsku. Słuychaliśmy występów kapel ludowych z różnych regionów. Ćwiczyliśmy działanie we wspólnocie w praktyce. Wspólnie świętowaliśmy 10-lecie Stowarzyszenia CAL.

www.stowarzyszenie.cal.org.pl/

Dziękujemy organizatorom za wspaniałe przeżycia i możliwość naładowania akumulatorów do dalszej pracy!Więcej...