Nabór na stanowisko "ASYSTENT RODZINY"

W  związku z realizacją projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice poszukuje kandydata
do realizacji przewidzianych w projekcie działań na stanowisko


ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania:
1. Niezbędne:

 1.  posiada obywatelstwo polskie
 2.  niekaralność
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4.  posiada wykształcenie wyższe  na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna
 5. posiada co najmniej 10 letni staż pracy
 6. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona
 7. udokumentowane doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami wykluczonymi społecznie
 8. posiada takie cechy jak:
 • operatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

2. Dodatkowe

 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej
 2. znajomość ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 4. doświadczenie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
II. Zakres obowiązków
 1.  Wspieranie dwóch rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w ramach:
 • Projektu Wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL w zakresie:
 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka)
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja) 
 • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków. Oszczędne gospodarowanie mediami)
 • wspieranie w wykonywaniu prac domowych oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie itd
 • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np.: związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia)
 •  dbałość o edukację i rozwuj dzieci
 1.  Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację w zakresie obowiązujących norm wspłżycia społecznego
 2. Prowadzenie dokumentacji (plan pracy z rodziną, karta czasu pracy )
 3. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań
 4. Monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, budowanie postawy aktywnej klienta
III. Wymaganie dokumenty:

1) CV
2) list motywacyjny
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy
5) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
6) oświadczenie kandydata wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. Sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2001 r Nr 101 poz 926 ze zm)
IV. Warunki zatrudnienia
Umowa- zlecenie obejmująca 40 godzin zegarowych tj. około 8 godz. miesięcznie
Okres zatrudnienia – od sierpnia do grudnia 2011 r
Praca w dniach – od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00- 19.00 zgodnie z ustalonym grafikiem wynikającym z potrzeb rodziny

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi ul. Główna 52 a, 05-806 Komorów w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 26 lipca 2011 do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej...

Zostań Wolontariuszem


    Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej wsi poszukuje wolontariuszy chętnych nieść pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym, często samotnym, którzy potrzebują przede wszystkim towarzystwa oraz zwyczajnej, przyjacielskiej rozmowy.
    Zachęcamy wszystkich do współpracy. Chętnych prosimy o kontakt z Magdaleną Kwiatkowską – pracownikiem socjalnym GOPS - pod nr tel. 601 555 672 lub (22) 758 27 93.

Więcej...

Informacja o wynikach naboru KO.210.1.2011

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej została wybrana Pani Marta Nowak zamieszkała w Pruszkowie. Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu  oraz uzyskała pozytywną ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej...

Informacja o terminach składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 trwający od 01 października 2011 do 30 września 2012 mogą składać wnioski od dnia 01 sierpnia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
 
 

Więcej...

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

W dniu 17 czerwca wyruszyliśmy na jakże ciekawą, wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do „Rancza w dolinie”. Wyjeżdżaliśmy rano w pełni słońca. Wprawdzie deszcz straszył nas kilkakrotnie, ale na szczęście ulewy nie było. Zwiedzanie westernowego miasteczka rozpoczęliśmy malowaniem barw indiańskich na twarzy. Kiedy już zostaliśmy oznakowani rozpoczęliśmy zwiedzanie, była przejażdżka kucykiem, rzut podkową do beczki (wielu śmiałków brało udział, wielu do beczki trafiło!).


 
 
Po skokach na trampolinie, aż pod samo niebo, jechaliśmy bryczką. Bryczka zawiozła nas do kopalni złota. Radochy było co nie miara, dzieciaki szukały złota na pierścionki i kolczyki dla swoich mam.
 

 
Następnie zapakowaliśmy się w pociąg do Santa Fe, na który był napad. Dziki Bil chciał nas obrabować, a na końcu (kiedy nie udało mu się zdobyć łupu) zrobił nam zimny prysznic, a że pociąg nie miał szyb, to trochę nas zmoczył.
 

 
Po pełnej napięcia przejażdżce była kiełbasa z ogniska. Pychota, wszyscy głodni wszystko zjedli, na deser ciasteczka i soczki od sponsorów słodziły nam czas.

 
 
Frajdy ciąg dalszy zapewniła wszystkim dzieciom zjeżdżalnia do siana, konkurs przeciągania liny (dziewczyny górą!) oraz strzelanie z łuku. Na koniec odbyła się dyskoteka w prawdziwym Saloonie oraz zwiedzanie indiańskiej wioski.
 

 
Choć było wesoło i bardzo miło do domu musieliśmy wracać. Kto wie, może jeszcze kiedyś przyjedziemy do Rancza w Dolinie w Badowie Górnym koło Mszczonowa.
 
Wyjazd został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i ozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wycieczce wzięło udział 27 dzieci.
 
Magdalena Kwiatkowska

Więcej...